Ctudo ช่างภาพอินทีเรีย

"การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะ เป็นของดีมีประโยชน์ ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้น จงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม งานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่ง"

"Photography is art and is useful. Please do not take pictures merely for fun or beauty. Use your pictures to bring value to society,to benefit the public. In this way,art can also contribute to the development of the country."

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

***************************************************

Ctudo ช่างภาพอินทีเรีย

Interior & Achitecture Photography Exquisite Image for Amazing Spaces Architecture&Interiors Photography Service,Thailand and World Wide

บริการถ่ายภาพอินทีเรีย โรงแรม สถาปัตยกรรม รีสอร์ท ผลงาน บ้านจัดสรร บ้านตัวอย่าง ทั้งในไทยและต่างประเทศ

interior and drone photography by ctudo.com

interior and drone photography by ctudo.com

QUARTER39